Mokyklos istorija

Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla įsteigta reorganizuojant Vilniaus Žirmūnų gimnaziją. 2001 m. liepos 18 d. Mokykla savo veiklą grindžia Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir ugdymo departamento direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, įstaigos nuostatais ir kitais mokyklos dokumentais.
Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje nuo 2005–2006 m. m. komplektuojama 16 klasių. Organizuojamos pailgintos darbo dienos grupės. Įstaigoje sudarytos palankios sąlygos neformaliam ugdymui, veikia biblioteka. Mokykloje vyksta ankstyvasis anglų kalbos ugdymas nuo antros klasės. Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla bendradarbiauja su Žirmūnų seniūnija, policijos nuovada, planetariumu, Lietuvos nacionaliniu muziejumi, Radvilų rūmais, Vilniaus kolegija, Lietuvos edukologijos universitetu, „Jūratės manufaktūra“ ir kt.
Mokykloje dirba 27 pedagogai, logopedas, psichologas, spec. pedagogas. Teikiama pagalba specialiųjų poreikių mokiniams. Mokyklos mokytojai savo veiklos patirtimi ir pasiekimais, metodinėmis rekomendacijomis dalijasi su užsienio, šalies, Vilniaus miesto švietimo įstaigomis (paskaitos, seminarai, atviros veiklos, bendri projektai ir kt.).

Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla – atvira, jauki, svetinga. Joje sudarytos palankios sąlygos neformaliajam ugdymui. Mokiniai turi galimybę atskleisti įvairius gebėjimus. Įstaigoje gausu tradicinių ir netradicinių renginių, kurie telkia bendruomenę, teikia ugdymo procesui kokybės ir patrauklumo. Mokykla turi savo vėliavą, dainą, emblemą, ženkliuką, uniformas. Mokykloje veikia tradiciniai būreliai: dailės ir technologijų studija, pop choras „Šviesi žvaigždelė“, dramos studija „Burtininkas“, sportiniai šokiai, Seniūnų klubas, Jurgelio meistrelio folkloro studija.
Šiemet mokiniai galėjo rinktis būrelius „Matematikos tvirtovė“, „Fitnesas vaikams“. Būreliai kasmet aktyviai dalyvauja miesto, šalies renginiuose, šventėse, konkursuose, parodose.
Rengiami projektai. Puoselėjami tradiciniai mokyklos renginiai: Rudens diena, Beždžioniukų diskoteka, Kalbų diena, P. Mašioto gimtadienis, Mamyčių šventė ir kt. Švenčiamos mokyklos bendruomenės šventės: Rugsėjo 1-oji, Sporto šventė, Kalėdinis krepšinio turnyras, Atvirų durų diena, Ketvirtokų išleistuvės ir kt.

Mokykloje tampa tradicija kasmet organizuoti vieną origanalų renginį miesto pradinių klasių mokytojams bei mokiniams: projekto pristatymas „Ir aš mažas buvau…“, skirtas rašytojo P. Mašioto gimimo metinėms atminti, raiškiojo skaitymo konkursas, gabiųjų mokinių olimpiada, talentų šou „Mažieji šviesuliukai“, kraštotyrinė konferencija „Po tėviškės dangum“, respublikinė konferencija „Kuo didžiuojasi mano mokykla?“.
Užmezgėme draugiškus ryšius su Kauno Prano Mašioto, Kupiškio Kupos, Prienų Nemuno pradinėmis mokyklomis, Salantų ir Bartkuškio pagrindinėmis mokyklomis. Rengiame susitikimus su rašytojo P. Mašioto anūke Baniute Mašiotaite Kronas iš JAV. Mokykloje lankėsi mokytojai iš Didžiosios Britanijos, Suomijos, Olandijos, Kipro. Visus noriai priimame, dalinamės patirtimi.

Siekiame, kad mokiniams mokykloje būtų saugu, jauku ir gera. Svarbu, kad mokiniai pajustų sėkmę moksle, išmoktų mokytis, atskirtų gėrį nuo blogio, kad mokykla jiems taptų tikraisiais antraisiais namais.
Stengiamės nuoširdžiai dirbti, vadovaudamiesi rašytojo Prano Mašioto mintimi „Nemėgsti vaikų, nesėsk į mokytojo krėslą – nei jiems, nei sau mielas nebūsi“.