Apie Praną Mašiotą

Pranas Mašiotas gimė 1863 gruodžio 19 d. Pustelninkų kaime (Vilkaviškio raj.). Lankė Naumiesčio pradžios mokyklą. 1883 m., baigęs Marijampolės gimnaziją, studijavo Maskvos universiteto fizikos – matematikos fakultete. Universitete visą laiką priklausė Maskvos lietuvių studentų ir farmaceutų draugijoms.
1891 m. persikėlė gyventi į Rygą, kur iki 1915 m. mokytojavo. Gyvendamas Latvijoje, P. Mašiotas daug dirbo įvairiose organizacijose. Buvo vienas iš Lietuvių švietimo draugijos „Žvaigždė“ steigėjų (pirmasis pirmininkas, vėliau – garbės narys). Kurį laiką sekmadieniais mokė Rygos lietuvių gimnazistes lietuvių kalbos.
I pasaulinio karo metu pasitraukė į Maskvą, vėliau į Voronežą, kur 1915–1918 m. vadovavo M. Yčo berniukų ir mergaičių gimnazijai.
1918 m. rašytojas grįžo į Lietuvą. 1919 m. lapkričio mėnesį jis buvo paskirtas Švietimo viceministru. Nuo 1925 m. – Klaipėdos gimnazijos direktorius.
Bendradarbiauti spaudoje P. Mašiotas pradėjo nuo 1884 m. Jo straipsniai pasirodydavo „Aušroje“, „Šviesoje“, „Vienybėje Lietuvininkų“, „Varpe“, „Lietuvių laikraštyje“ ir daugybėje kitų laikraščių. Savo darbus jis pasirašydavo arba pavarde, arba slapyvardžiais: Ašaka, Ašakaitis, Ašakaitis Pranas, Bismarkis, Dėdė Pranys, Mark-bis, P.Mašaitis, P.Mošaitis, Rygietis, Tas, A.P., C.M., P.A., P.P.M., Pr., Pr.M., Pr.Mš. Parengė ir išleido apie 150 knygų vaikams. Tiesa, rašė jis ne vien vaikams. Be jaunimo literatūros, P.Mašiotas paruošė ir daugybę vadovėlių – daugiausiai iš matematikos srities.
P. Mašiotas mirė Kaune, 1940 m. rugsėjo 14 d. Tai buvo lietuvybės šviesa spinduliuojanti asmenybė – kritikų skambiai vadinama lietuviškos vaikų literatūros tėvu.

Lietuvių organizacijų Rusijoje suvažiavimo prezidiumas. Sėdi iš dešinės: pirmininkai – A.Purėnas, M.Yčas, P.Mašiotas, A.Spurga, P.Leonas, sekretoriai – K.Šalkauskas, Č.Petraškevičius, R.Skipitis. Petrapilis, 1916 m. vasario 23 d.

Seinų „Žiburio“ gimnazijos dėstytojai. Priekyje stovi rašytojas Pranas Mašiotas (su ūsais). Šalia – ilgametis mokyklos direktorius kun. M. Gustaitis. Automobilis „Ford T.“ Lazdijai, 1920–1929 m.

Seinų „Žiburio“ gimnazijos gimnazistai ir dėstytojai. Pirmoje eilėje iš dešinės penktas – rašytojas Pranas Mašiotas. Lazdijai, 1920–1929 m.

Visų fotografijų šaltinis – LCVA (Lietuvis centrinis valstybinis archyvas) ir LLMA (Lietuvos literatūros ir meno archyvas).

Daugiau apie Praną Mašiotą galite sužinoti čia.